5 PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN GIAO DỊCH THUẾ

Đăng bởi: Admin | 01/05/2021

Hiện nay, thực hiện nộp thuế điện tử đang là một hình thức nộp thuế đem đến rất nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp và cơ quan Thuế. Vậy có những phương thức thực hiện giao dịch thuế nào mà cơ quan thuế ghi nhận?

Theo thông tư số: 19/2021/TT-BTC,người nộp thuế có thể lựa chọn các phương thức sau đây để thực hiện giao dịch thuế điện tử thông qua:

a) Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế;

b) Cổng dịch vụ công quốc gia, cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính đã được kết nối với cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế;

c) Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác (trừ điểm b khoản này) đã được kết nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế;

d) Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN được Tổng cục Thuế chấp nhận kết nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế;

đ) Dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thực hiện nộp thuế điện tử.


Khi người nộp thuế muốn thay đổi phương thức giao dịch thuế cần thực hiện như sau?

a) Người nộp thuế đã đăng ký sử dụng phương thức giao dịch thuế điện tử theo thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính được thực hiện giao dịch thuế điện tử theo phương thức Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế mà không phải thực hiện đăng ký lại;

b) Người nộp thuế đã đăng ký sử dụng phương thức giao dịch thuế điện tử thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN khi thay đổi phương thức thực hiện giao dịch thuế điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; Cổng dịch vụ công quốc gia, cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính cần phải thực hiện đăng ký ngừng sử dụng phương thức giao dịch thuế điện tử theo quy và đăng ký sử dụng phương thức giao dịch thuế điện tử theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều 4 Thông tư Số: 19/2021/TT-BTC;

c) Người nộp thuế đã đăng ký sử dụng phương thức giao dịch thuế điện tử theo quy định Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác (trừ điểm b khoản này) đã được kết nối với cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; Dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thực hiện nộp thuế điện tử khi thay đổi phương thức thực hiện giao dịch thuế điện tử theo Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; Cổng dịch vụ công quốc gia, cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính thì thực hiện đăng ký sử dụng phương thức giao dịch thuế điện tử theo quy định điểm a, điểm b khoản 3 Điều 4 Thông tư Số: 19/2021/TT-BTC;

Lưu ý: Trong cùng một khoảng thời gian, người nộp thuế chỉ được lựa chọn đăng ký, thực hiện một trong các thủ tục hành chính thuế trừ trường hợp sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch thuế điện tử.