TỔNG HỢP NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ LƯƠNG HƯU

Đăng bởi: Admin | 08/12/2021

Cách tính lương hưu hiện nay có một số điểm thay đổi mà người lao động cần đặc biệt lưu ý. Sự điều chỉnh về cách tính lương hưu cũng là một trong những vấn đề quan trọng, nhất là những ai trong độ tuổi nghỉ hưu quan tâm. Để hiểu rõ hơn về cách tính lương hưu năm 2021, hãy cùng theo dõi những thông tin dưới đây nhé.

I. Hưởng lương hưu cho người tham gia BHXH bắt buộc

1. Điều kiện hưởng lương hưu

1.1: Điều kiện hưởng lương hưu và mức hưởng lương hưu trong điều kiện bình thường 

- Người lao động được hưởng lương hưu khi đáp ứng đầy đủ điều kiện hưởng lương hưu về độ tuổi và về thời gian đóng BHXH theo quy định.

Người lao động cần lưu ý điều kiện năm 2021 như sau:

 • Độ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 2, Điều 169 của Bộ luật Lao động 2019. Năm 2022 độ tuổi hưởng lương hưu là 55 tuổi 8 tháng đối với lao động nữ và 60 tuổi 6 tháng đối với lao động nam.
 • Thời gian tham gia đóng BHXH đủ 20 năm. Cứ thêm 1 năm tham gia BHXH được tính thêm 2% vào tỷ lệ % hưởng lương hưu theo quy định.

1.2. Điều kiện hưởng lương hưu và mức hưởng lương hưu do suy giảm khả năng lao

- Điều kiện hưởng lương hưu do suy giảm khả năng lao động

(1) NLĐ quy định tại các Điểm a, b, c, d, g, h và i Khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH 2014 khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Nam từ đủ 55 tuổi 3 tháng, nữ từ đủ 50 tuổi 4 tháng và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81% (hiện nay là nam đủ 55 tuổi; nữ đủ 50 tuổi).

- Nam từ đủ 50 tuổi 3 tháng, nữ từ đủ 45 tuổi 4 tháng và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (hiện nay là nam đủ 50 tuổi; nữ đủ 45 tuổi).

- Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB-XH và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

(2) Người lao động quy định tại các Điểm đ và e Khoản 1 Điều 2  của Luật BHXH 2014 khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Nam từ đủ 50 tuổi 3 tháng, nữ từ đủ 45 tuổi 4 tháng (hiện nay là nam đủ 50 tuổi; nữ đủ 45 tuổi).

- Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB&XH ban hành.

2. Cách tính lương hưu hàng tháng đối với tham gia BHXH bắt buộc

Theo hướng dẫn, đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2022 đến hết 31/12/2022, cách tính lương hưu hàng tháng của NLĐ được tính như sau:


- Trong đó mức hưởng lương hưu hàng tháng được xác định theo tỷ lệ % lương tháng đóng BHXH và mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hàng tháng tối đa của NLĐ khi về hưu là 75% mức lương đóng BHXH.

2.1 Cách xác định tỷ lệ % hưởng lương hưu hàng tháng

Các xác định tỷ lệ % hưởng lương hưu hàng tháng phụ thuộc vào từng đối tượng là nam hay nữ hoặc là đối tượng nằm trong diện được xét hưởng chế độ đặc biệt khi bị suy giảm khả năng lao động hay không. Cụ thể, căn cứ theo Khoản 2, Điều 56, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định cách xác định tỷ lệ lương hưu như sau:

Đối với lao động nam:

 • Trường hợp bắt đầu hưởng lương hưu từ 01/01/2022 người lao động đóng đủ 20 năm BHXH thì có tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng là 45%. 
 • NLĐ sau khi đóng đủ số năm quy định để được hưởng lương hưu thì cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

Đối với lao động nữ:

 • Trường hợp bắt đầu hưởng lương hưu từ 01/01/2022 người lao động đóng đủ 20 năm BHXH thì có tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng là 45%.
 • Sau đó, cứ  thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

Trường hợp NLĐ hưởng lương chế độ hưu trí trước tuổi quy định do suy giảm khả năng lao động theo quy định thì tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hàng tháng được tính như trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

=> Như vậy, với cùng mức đóng BHXH là 20 năm thì lao động nam nghỉ hưu năm 2021 được tính tỷ lệ hưởng lương hưu là 47%, trong khi nghỉ hưu năm 2022 lao động nam chỉ được tính hưởng 45%. Đối với lao động nữ cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu năm 2022 không đổi so với năm 2021.

2.2 Cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được xác định theo quy định tại Điều 62, Điều 64 Luật BHXH 2014, Điều 9, Điều 10 Nghị định 115/2015 và Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.


III. Cách tính lương hưu cho người tham gia BHXH tự nguyện

Căn cứ theo quy định tại 
Khoản 2, Điều 74, Luật Bảo hiểm xã hội  và Khoản 1 Điều 3 Nghị định 134/2015/NĐ-CP, mức hưởng lương hưu hàng tháng của người tham gia 
BHXH tự nguyện, được tính cụ thể như sau:

Lương hưu hàng tháng = [Tỷ lệ % hưởng lương hưu] x [Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH]

Mức lương hưu hàng tháng được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng nhân với mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trong đó:

- Tỷ lệ % hưởng lương hưu được quy định cụ thể tại Khoản 2, Điều 3, Nghị định 134/2015:

Đối với lao động nam:

 • Trường hợp bắt đầu hưởng lương hưu từ 01/01/2022 người lao động đóng đủ 20 năm BHXH thì có tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng là 45%.
 • Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH vượt quá số năm quy định được hưởng lương hưu thì được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Đối với lao động nữ:

 • Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

IV. Trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu

Theo quy định tại Điều 58, Luật BHXH năm 2014 và hướng dẫn tại Điều 17 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì: 

 • Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%.
 • Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ 75% thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. 
 • Thời gian có tháng lẻ từ 1 đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 đến 11 tháng được tính là một năm.