TRẢ LƯƠNG CHO NLĐ KHI NGỪNG VIỆC DO COVID-19

Đăng bởi: Admin | 05/05/2021

Trước sự tác động bởi dịch COVID-19, hàng ngàn người lao động đã phải ngừng việc do cách ly; tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó khăn... Vậy việc trả lương cho người lao động trong thời gian ngừng việc do dịch bệnh sẽ được chi trả như thế nào?

1. Đối với trường hợp người lao động phi ngng việc do tác động trực tiếp ca dịch Covid-19 như:

- Lao động là người nước ngoài trong thời gian chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc theo yêu cầu ca cơ quan có thm quyền;

- Người lao động phi ngng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu ca cơ quan có thẩm quyền;

- Người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp không hoạt động được vì người sử dụng lao động hoặc những người lao động khác cùng doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp đó đang trong thời gian phải cách ly hoặc chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc;

=> Tiền lương ngừng việc do hai bên tha thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiu vùng do Chính ph quy định thực hiện theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động 2019.


2. Đối với trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn ti không bố trí đủ việc làm, người sử dụng lađộng có thể tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động.

=> Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động thực hiện theo quy định tại Điều 29 Bộ luật Lao động 2019.

3. Nếu thời gian ngng việc kéo dài ảnh hưng đến khả năng chi tr ca doanh nghiệp thì người sử dụng lao động và người lao động có thể tha thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

=Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động thực hiện theo quy định tại Điều 30 Bộ luật Lao động 2019.

4. Nếu doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dẫn tới cắt giảm nhân sự

=> Thực hiện sắp xếp lao động theo Điều 36 luật Lao động 2019: Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động hoặc Điều 42 Bộ luật Lao động 2019: Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế.

Phần mềm quản lý nhân sự

Hotline: 0904 355 168

Web: http://gohr.vn/