Privacy Policy

Chúng tôi sử dụng camera trên các thiết bị (điện thoại di động, máy tính bảng) để kiểm tra việc chấm công bằng nhận diện hình ảnh và kiểm tra việc chấm công bằng nhận dạng mã QR để xác định nhân viên đã đến nơi làm việc hay chưa.

Chúng tôi có sử dụng dữ liệu vị trí (GPS) trong quá trình chấm công để xác định xem nhân viên đã đến đúng nơi làm việc chưa.


We use the camera on the devices (mobile phone, tablet) to check the timekeeping with visual recognition and check the timekeeping with QR code identification to determine whether the employee has arrived at work or not?

We use location data (GPS) during timekeeping to determine if employees have arrived at the right workplace.

0904355168