Tính công

Phân hệ chấm công quản lý các hoạt động của nghiệp vụ chấm công. Dữ liệu chấm công là dữ liệu quan trọng để ghi nhận thời gian làm việc của người lao động và là cơ sở để thực hiện tính lương.

Để quản lý phân hệ chấm công, người dùng thực hiện các thao tác như sau:

tao-nhom-chuc-danh-2