Hợp đồng nhân viên

Phân hệ hồ sơ cũng giúp cho doanh nghiệp dễ dàng quản lý hợp đồng nhân viên. Thông tin hợp đồng là 1 cơ sở để thực hiện tính lương.

Để quản lý hợp đồng nhân viên, người dung thực hiện các thao tác như sau:

sơ đồ quy trình