Tính lương

Phân hệ lương quản lý các hoạt động của nghiệp vụ Tiền Lương. Cung cấp các thông tin thống kê về lương thực tế của toàn doanh nghiệp.

Để quản lý phân hệ lương, người dùng thực hiện các bước như sau:

tinh-luong