Tạo quyết định thay đổi thông tin nhân sự

tao-nhom-chuc-danh-1

STại màn hình Quyết định thay đổi thông tin nhân sự, ấn nút <Thêm>>, hệ thống hiển thị màn hình thêm mới quyết định như sau:

tao-nhom-chuc-danh-2 tao-nhom-chuc-danh-2

Sau khi nhập đầy đủ thông tin các trường, người dùng ấn nút <Lưu> để lưu thông tin vào hệ thống

tao-nhom-chuc-danh-3